ROAS

Return On Ad Spend – czyli zwrot z inwestycji w reklamę. Dzięki temu parametrowi można w prosty sposób zmierzyć, w jakim stopniu była opłacalna dana kampania reklamowa. ROAS oblicza się ze wzoru: przychód/koszt (całkowite wydatki) x 100 i podawany jest w procentach. Jeśli więc dana reklama przyniosła 2000 zł przychodu, a jej koszt wyniósł 500 zł, to ROAS będzie wynosił 400%. Zwrot z inwestycji w reklamę jest pomocny przy kontrolowaniu, czy optymalizacja kampanii reklamowych przynosi pożądany efekt. Na tej podstawie nie można jednak w pełni oceniać zysków z kampanii, gdyż ROAS nie obejmuje wszystkich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę, np. kosztów magazynowania produktów lub produkcji tych produktów, zatrudnienia pracowników itp. Dlatego do obliczania całkowitej rentowności używa się innego parametru – ROI (Return of Investment), czyli zwrot z inwestycji.